📢 Ważne ogłoszenie! Jesteśmy dumni z ogłoszenia publikacji nowego Kodeksu Etyki dla naszej firmy, który obejmuje wszystkie spółki córki w grupie Aquanet. 🌊

Ten dokument to kluczowy kamień milowy w naszym dążeniu do tworzenia i utrzymywania najwyższych standardów etycznych we wszystkich obszarach naszej działalności. Jesteśmy głęboko przekonani, że uczciwość i odpowiedzialność są fundamentem solidnego biznesu.

Nowy Kodeks Etyki stanowi wytyczne, które będą kierować naszymi pracownikami, zarządem i partnerami biznesowymi w codziennych interakcjach. Zobowiązujemy się do działania zgodnie z najwyższymi standardami moralnymi i przestrzegania wszystkich obowiązujących praw i regulacji.

W naszej firmie priorytetem jest zapewnienie uczciwego i sprawiedliwego środowiska pracy, w którym wszyscy pracownicy są szanowani i traktowani z godnością. Nowy Kodeks Etyki zakłada zerową tolerancję wobec jakiejkolwiek formy dyskryminacji, mobbingu czy niewłaściwego zachowania.

Ponadto, jako firma zrównoważonego rozwoju, jesteśmy zobowiązani do ochrony środowiska naturalnego i promowania zrównoważonych praktyk biznesowych. Nowy Kodeks Etyki zawiera wytyczne dotyczące poszanowania środowiska, minimalizowania naszego wpływu na nie oraz promowania innowacyjnych rozwiązań ekologicznych.

Wierzymy, że wprowadzenie tego nowego Kodeksu Etyki stanowi potężny krok naprzód w naszej drodze ku jeszcze większej uczciwości, przejrzystości i zrównoważonemu rozwojowi. Jesteśmy dumni, że możemy podzielić się tym z naszymi pracownikami, partnerami biznesowymi i społecznością.